Bộ thẻ Meta chuẩn SEO cho Blogger

Sử dụng bộ Meta SEO này như thế nào?

Mình đã tổng hợp hết sẵn vào một hộp code. Các bạn chỉ cần coppy nó ra Notepad hoặc là trình sửa code nào đó để sửa thông tin thành thông tin blog của mình. Hoặc các bạn có thể bỏ vào trình edit code của template trong blog sửa luôn. Lưu ý là chèn đoạn code sau thẻ <head> nhé:

Code Meta SEO

<meta content='public' https-equiv='Cache-Control'/>
<meta content='text/html; charset=ISO-2022-JP' https-equiv='Content-Type'/>
<meta content='text/javascript' https-equiv='Content-Script-Type'/>
<meta content='text/css' https-equiv='Content-Style-Type'/>
<meta charset='utf-8'/>
<meta content='width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1' name='viewport'/>
<meta content='blogger' name='generator'/>
<meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
<link href='//1.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//2.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//3.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//4.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.blogger.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//maxcdn.bootstrapcdn.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//fonts.googleapis.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//use.fontawesome.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//ajax.googleapis.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//resources.blogblog.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.facebook.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//plus.google.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//twitter.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.youtube.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//feedburner.google.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.pinterest.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.linkedin.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//feeds.feedburner.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//github.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//player.vimeo.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//platform.twitter.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//apis.google.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//connect.facebook.net' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//cdnjs.cloudflare.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.google-analytics.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//pagead2.googlesyndication.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//googleads.g.doubleclick.net' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//www.gstatic.com' rel='preconnect'/>
<link href='//www.googletagservices.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//static.xx.fbcdn.net' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//tpc.googlesyndication.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='//syndication.twitter.com' rel='dns-prefetch'/>
<link href='/favicon.ico' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<link href='https://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>
<link href='vietnam' hreflang='vi-VN' rel='alternate'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='openid.delegate'/>
<link expr:href='data:blog.url' rel='canonical'/>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' name='DC.title'/>
<meta expr:content='data:blog.url' name='DC.identifier'/>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='DC.description'/>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='DC.subject'/>
<meta content='kimidev - Kiến thức thú vị về Internet' name='description'/>
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
<title><data:blog.pageName/> | <data:blog.title/></title>
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot; - Tags &quot; + data:blog.pageName + &quot;. kimidev &quot;+ data:blog.pageName + &quot;&quot;' name='description'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.title' name='Keywords'/> </b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
<meta content='kimidev' name='keywords'/>
<meta content='vi_VN' property='og:locale'/>
<meta content='blogspot' property='og:type'/>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='og:description'/>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>
<meta content='https://i.imgur.com/hZIFK3k.png' property='og:image'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>
<title><data:blog.pageName/></title>
</b:if></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'>
<title>Page Not Found</title></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>
<meta content='index' name='robots'/></b:if>
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
<meta content='index,follow' name='robots'/></b:if>
<b:if cond='data:blog.isMobile'>
<meta content='index,follow' name='robots'/></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
<b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.pageTitle + &quot;, &quot; + data:blog.title' name='keywords'/>
<b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' property='og:image'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postThumbnailUrl' property='og:image'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.blogspotFaviconUrl' property='og:image'/>
</b:if></b:if></b:if></b:if>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<meta content='kimidev - Kiến thức thú vị về Internet' name='keywords'/></b:if>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl.https + &quot;feeds/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl.https + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - RSS&quot;' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>
<link expr:href='&quot;https://www.blogger.com/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<link expr:href='data:blog.postImageThumbnailUrl' rel='image_src'/>
</b:if></b:if>
<!-- Cache-control config -->
<include expiration='7d' path='*.css'/>
<include expiration='7d' path='*.js'/>
<include expiration='3d' path='*.gif'/>
<include expiration='3d' path='*.jpeg'/>
<include expiration='3d' path='*.jpg'/>
<include expiration='3d' path='*.png'/>
<include expiration='3d' path='*.ico'/>
<meta content='tue, 02 jun 2021 00:00:00 GMT' http-equiv='expires'/>
<meta content='public' http-equiv='Cache-control'/>
<!-- Open Graph Meta Tags BEGIN -->
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
<meta content='article' property='og:type'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' property='og:title'/>
<meta content='blog' property='og:type'/>
</b:if>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
<meta content='article' property='og:type'/>
</b:if>
<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' property='og:image'/>
<b:else/>
<meta content='https://i.imgur.com/hZIFK3k.png' property='og:image'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.metaDescription != &quot;&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='og:description'/>
</b:if>
<meta content='vi_VN' property='og:locale'/>
<meta content='en_US' property='og:locale:alternate'/>
<!-- Open Graph Meta Tags END -->
<!-- Twitter Cards -->
<meta content='summary' name='twitter:card'/>
<meta content='@nmduc_official' name='twitter:site'/>
<meta content='@nmduc_official' name='twitter:creator'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.url' name='twitter:url'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' name='twitter:title'/>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='twitter:description'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.homepageUrl' name='twitter:url'/>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='twitter:description'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postImageThumbnailUrl' name='twitter:image'/>
<meta expr:content='data:blog.title' name='twitter:title'/>
<b:else/>
<meta content='https://i.imgur.com/hZIFK3k.png' name='twitter:image'/>
<meta expr:content='data:blog.title' name='twitter:title'/>
</b:if>
<!-- SEO Label -->
<b:if cond='data:blog.url == &quot;https://www.KIMIDEV.NET/search/label/template">
<title>Template Blogspot - Chia sẻ giao diện miễn phí</title>
<meta content='kimidev chia sẻ các template blogspot miễn phí cực đẹp, chuẩn seo, không mã hóa bản quyền, premium, chất lượng tối ưu. Blogger template cập nhật liên tục' name='description'/>
<meta content='template blogspot, template blogspot miễn phí, free template blogspot, template blogspot chuẩn seo, template blogspot premium, template blgospot không mã hóa bản quyền, template blogspot load nhanh, blogger template 2022' name='Keywords'/></b:if>
<b:if cond='data:view.isHomepage'>
<!-- Google Search Meta -->
<script type='application/ld+json'>
{
&quot;@context&quot; : &quot;http://schema.org&quot;,
&quot;@type&quot; : &quot;WebSite&quot;,
&quot;name&quot; : &quot;<data:blog.title/>&quot;,
&quot;alternateName&quot; : &quot;<data:blog.metaDescription/>&quot;,
&quot;url&quot; : &quot;<data:blog.canonicalUrl/>&quot;
}
</script>
<!-- Google Logos -->
<script type='application/ld+json'>
{
&quot;@context&quot;: &quot;http://schema.org&quot;,
&quot;@type&quot;: &quot;Organization&quot;,
&quot;url&quot;: &quot;<data:blog.canonicalUrl/>&quot;,
&quot;logo&quot;: &quot;https://i.imgur.com/alSSywT.jpg&quot;
}
</script>
<!-- Google Profile -->
<script type='application/ld+json'>
{
&quot;@context&quot;: &quot;http://schema.org&quot;,
&quot;@type&quot;: &quot;Person&quot;,
&quot;name&quot;: &quot;<data:blog.title/>&quot;,
&quot;url&quot;: &quot;<data:blog.canonicalUrl/>&quot;,
&quot;sameAs&quot;: [
&quot;https://www.facebook.com/nminhduc.official&quot;,
&quot;https://twitter.com/nmduc_official&quot;,
&quot;https://www.pinterest.com/nmduc_official&quot;
&quot;https://www.instagram.com/nmduc_official&quot;
&quot;https://www.linkedin.com/in/nmd260304&quot;
]
}
</script>
<!-- Google Sitelinks Searchbox -->
<script type='application/ld+json'> {
&quot;@context&quot;: &quot;http://schema.org&quot;,
&quot;@type&quot;: &quot;Website&quot;,
&quot;url&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl/>&quot;,
&quot;potentialAction&quot;: {
&quot;@type&quot;: &quot;SearchAction&quot;,
&quot;target&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl/>search?q={searchbox_target}&amp;referrer=sitelinks_searchbox&quot;,
&quot;query-input&quot;: &quot;required name=searchbox_target&quot;
}
} </script>
</b:if>

Lời kết

Bộ thẻ Meta SEO này là một bộ SEO Tổng Thể cho cả Blog. Hết sức quan trọng và hữu ích, cứ theo thời gian khi bạn đăng bài là nó sẽ giúp index bài viết nhanh mà chả cần làm gì nhiều.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn